Hängbron över Dainaksundet i Arjeplog

Hängbron över Dainaksundet i Arjeplog

1940

Över det vidsträckta älvlandskapet vid Dainaksundet spänner denna hängbro i ett spann. Bron har landfästen och pyloner av betong. Överbyggnaden består av stålbalkar med brobaneplatta i betong. Brobanan hänger i vertikala stag som hänger från bärkablarna som i sin tur är upplagda på pylonerna och förankrade vid landfästena. Bron har äldre, eventuellt ursprungliga, ljusgrå vinkeljärnsräcken. Navföljarna och vägräckena av kolhswabalk har tillkommit senare. Bron är i gott skick. Bron över Dainaksundet uppfördes 1940 för transporter av blyslig från den nyöppnade blygruvan i Laisvall men i mitten av 1950-talet upphörde gruvtransporterna över bron.
Bron byggdes av S.O. Asplunds Byggnads AB i Örebro, ett företag som uppförde ett stort antal broar i Norrland under 1930-50-talen. Hängbron är en ovanlig brotyp i länet. Det finns endast två bevarade hängbroar i Norrbottenslän uppförda före 1960; Dainakbron är den enda på det statliga vägnätet. Bron är oförändrad och välbevarad och också estetiskt tilltalande. Dainakbron är upptagen som ett värdefullt vägobjekt i ”Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län”.  

(Källa: Broarna i Norrbottens län, Länsstyrelsen BD-län)