Svedjebron över Luleälven i Boden

Svedjebron över Luleälven i Boden

1941

Svedjebron är en av länets två bevarade äldre hängbroar. Bron har tre spann, två sidospann av balkramstyp och ett huvudspann utformat som en hängbro. Huvudspannet har en brobaneplatta av betong som är gjuten på valsade stålbalkar och som hänger genom vertikala stag, hängare, i grova bärkablar av stål. Bärkablarna är upplagda på höga betongpyloner och hålls vid landfästena fast i kraftiga förankringskonstruktioner. Bron har äldre, eventuellt ursprungliga, sammannitade, ljusgrå räcken av vinkeljärn med navföljare av U-balk. Bron är belägen i stadens utkant i ett område som präglats av den militära verksamheten i Boden och där det fortfarande fi nns bevarade äldre militära lämningar. Vägen till bron kunde tidigare stängas av med hjälp av en vägspärr av stålbalkar genom kraftiga betongstöd. På båda sidor om bommen var området tidigare avspärrat med breda gator av taggtråd. Svedjebron är en av få bevarade hängbroar i länet. Bron som också har ett högt teknikhistoriskt värde är i stort sett i ursprungligt skick. Genom den tydliga kopplingen till Bodens militära historia besitter bron även samhällshistoriska värden. Den är också lättillgänglig.

(Källa: Broarna i Norrbottens län, Länsstyrelsen BD-län)