Högskolan i Luleå

1971

När dåvarande Högskolan i Luleå inrättades den 1 juli 1971 hade beslutet föregåtts av en livlig debatt om var i Luleå byggnaderna skulle uppföras. Det fanns redan en lärarhögskola i stadsdelen Östermalm där staten kunde tänka sig att expropriera mark. Eftersom man inte visste hur stor högskolan till slut skulle bli så valde man till slut att förlägga den på Porsön i norra utkanten av staden, ett område som då bara bestod av skog och jordbruksmark.

Efter dansk förebild skulle områdets byggnader uppföras i kvarter längs en central huvudaxel, som den nyss uppförda Linköpings tekniska högskola, och inte runt ett centralt parkområde som till exempel Umeå universitet. Rutnätsstadens kvartersstruktur ansågs vara flexibel och medge att byggnadernas användning skulle kunna ändras och att området skulle se färdigt ut även under uppbyggnadstiden. Området delades in i tio kvarter av vilka endast sex har kommit att utnyttjas för universitetet; ett har bebyggts med bostäder, ett med kontor och ett med ett fängelse. I gengäld har några byggnader uppförts utanför de ursprungliga kvarteren.

Byggnaderna skulle ha kontor och undervisningslokaler närmast huvudgatan, större laboratorier i mitten och tunga laboratorier längst bak och byggnadernas bärande konstruktion skulle medge att våningsplan och väggar enkelt skulle kunna läggas till och tas bort allt eftersom behovet uppstod. Principen om att ha laboratorierna längst bak har sedermera frångåtts i och med de ombyggnader som C- och F-husen genomgått under åren 2005-2006.

(Källa: Wikipedia)  Se Bildspel på www.ltu.se