Om NBF

Norrbottens Byggmästareförening har år 2020 verkat under 91 år. De senaste åren har verksamheten delvis förändrats i och med bildandet av Norrbottens Byggförening som tillhör Sveriges Byggindustrier, byggarnas rikstäckande organisation, som har övertagit bransch- och arbetsgivarfrågorna.

Inriktningen sammanfattas med några rader ur föreningens stadgar;

"... Föreningen har till ändamål att främja och sprida kunskap om byggnadskonstens utveckling såväl i Sverige som internationellt men med särskild inriktning på det egna verksamhetsområdet. I detta syfte skall föreningen genom sammankomster, studiebesök och personligt umgänge söka skapa tillfälle till fritt tankeutbyte till främjande av byggnadskonsten och utveckling av känslan för dess värden... "

Norrbottens Byggmästareförening har idag ett aktivt samarbete med Luleå Tekniska Universitet där föreningen bidragit till att marknadsföra Universitet. Genom våra stipendier Byggstenen premieras en avgångselev vid LTU, två avgångselever vid länets byggskolor, medlemsföretagens personal, genom stipendium till två arbetsledare och en administrativ personal. Föreningen premierar varje år personer via utmärkelsen Stora Byggpriset. Föreningen delar dessutom ut medel från fonden Norrbottens Byggmästareförenings fond till personer som främjar forskning och utbildning inom sådana områden som gagnar byggandets utveckling i Norrbotten

Norrbottens Byggmästareförening är delägare i Luleå Näringsliv Holding AB. Byggmästareföreningen vidmakthåller även kontakten med tidigare i föreningen aktiva medlemmar och styrelseledamöter vilka de flesta med ålderns rätt inte längre är verksamma.

Förvaltning sker också av fastigheten som ligger i det helägda dotterbolaget, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB.