Historisk bakgrund

Byggmästareföreningar bildades av lokala byggmästare under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet på de flesta större orterna i Sverige. 1906 bildades Sveabund och 1919 bildades en riksorganisation som senare blev Byggförbundet. Syftet var att utgöra motpart till de lokala respektive centrala fackliga organisationerna som bildades under samma tid. Under andra hälften av 1900-talet fusionerades de lokala byggmästareföreningarna till vanligtvis länsföreningar. Det fanns sålunda 28 självständiga byggmästareföreningar år 1999.

I slutet av 1970-talet fanns centralt på arbetsgivarsidan Byggförbundet och Sveabund som båda var förbund inom SAF, och två större branschorganisationer, Sveriges Byggmästareförbund och Svenska Byggnadsentreprenörföreningen (SBEF) samt ett antal branschföreningar för specialföretag.

Från 1970-talet och till slutet av seklet genomfördes flera organisationsutredningar syftande till att stärka byggarnas position i opinionsbildningen samtidigt som högre kostnadseffektivitet eftersträvades. Sveabund gick 1979 upp i Byggförbundet. Byggförbundet och SBEF gick 1986 samman och bildade Byggentreprenörerna. Sveriges Byggmästareförbund anslöt sig 1989 till Byggentreprenörerna. På en extra stämma i Byggentreprenörerna 1999-08-31 beslutades, att i en första läsning anta nya stadgar innebärande att förutsättningar skapades för en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation för byggbranschen i Sverige. Vid den ordinarie stämman 2000-05-17 bekräftades stadgeändringen i en andra läsning. Byggentreprenörerna namnändrades till Sveriges Byggindustrier 2000-01-01.

På sina ordinarie stämmor i februari och mars 2000 beslutade byggmästareföreningarna att överlåta sin verksamhet till Sveriges Byggindustrier. Detta bekräftades genom att dessa Stadgar antogs i en första läsning innebärande att föreningens verksamhetsinriktning ändrades och att ändamålet för föreningen är som följer av dessa Stadgar. Vid extra stämmor i juni 2000 bekräftades stadgeändringen i en andra läsning. Föreningen överlämnade, genom ett särskilt avtal, 2000-07-01 sin verksamhet och sin personal till Sveriges Byggindustrier. Den nya gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier började verka som en enad och sammanhållen organisation 2000-07-01. Byggmästareföreningen är verksam i enlighet med dessa Stadgar sedan 2000-07-01.

Norrbottens Byggmästareförening bildades 1965 genom en sammanslagning av Bodens och Luleås Byggmästareföreningar. De ursprungliga föreningarna bildades 1928 respektive 1929. Föreningen var från början en ren arbetsgivarorganisation, men arbetar numera i stor utsträckning med bransch- och forskningsfrågor.

Styrelseordföranden

Luleå Byggmästareförening 1929-1957

1929-1957     Byggmästare N A Bergman 
1957-1957     Direktör Lars Forsman

Bodens Byggmästareförening 1928-1957

1928-1940     Byggmästare Klas Blom 
1940-1953     Byggmästare Oskar Pettersson 
1953-1957     Ingenjör Yngve Lundström

Norrbottens Byggmästareförening  1957 -

1957- 1980     Direktör Lars Forsman
1980 - 1990    Ingenjör Nils Englund
1990 - 2001    Ingenjör Thomas Stenwall
2001 - 2011    Direktör Sture Larsson
2011 - 2019    Avdelningschef Mats Eklund
2019 -              VD Peter Fahlblom