Katja Uusitalo-Strömberg

Katja Uusitalo-Strömberg

Projektchef/Byggherre, Skanska