Stadgar för Norrbottens Byggmästareförening

§1 Grundläggande bestämmelser

 

1.1   Namn

Föreningens namn är Norrbottens Byggmästareförening.

 

1.2   Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Luleå.

 

1.3   Föreningens geografiska verksamhetsområde

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Norrbottens län.

 

1.4   Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja och sprida kunskap om byggnadskonstens
utveckling såväl i Sverige som internationellt men med särskild inriktning på det egna verksamhetsområdet. I detta syfte skall föreningen genom sammankomster, studiebesök och personligt umgänge söka skapa tillfälle till fritt tankeutbyte till främjande av byggnadskonsten och utveckling av känslan för dess värden.Föreningen kan även sörja för att annat gemensamt intresse blir tillgodosett genom att köpa tjänster av Sveriges Byggindustrier.
Föreningen kan för främjande av ändamålet ha aktiebolag för ägande och förvaltning av fast egendom och kapital samt genom bidrag och stipendier främja den byggnadstekniska utvecklingen och verka för att skapa intresse härför på skolor och universitet.


1.5   Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

 

1.6   Årsredovisning

För varje år skall föreningsstyrelsen avge årsredovisning med förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning.


1.7   Revision

Granskning av föreningens räken¬skaper och av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av två revisorer jämte suppleanter varav en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad. Revisorerna och suppleanterna utses av föreningsstämman. Envar av dessa äger ta del av föreningens alla räkenskaper och andra handlingar.


§ 2   Medlemsskap


2.1   Ansökan om medlemskap

Medlemskap i föreningen kan ej beviljas nya företag.

 

2.2   Personligt medlemskap

Till personlig medlem eller hedersmedlem kan föreningsstyrelsen kalla därtill särskilt förtjänt person. Personlig medlem erlägger eventuell årsavgift till föreningen i enlighet med föreningsstämmans beslut. Personlig medlem och hedersmedlem äger ej rösträtt i föreningen.  

 

2.3   Uppsägning

Medlemskap i föreningen upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning ägt rum. Uppsägning inges till föreningsstyrelsen. Medlemskap i föreningen upphör samma dag som medlemsföretag försätts i konkurs.  

 

2.4   Uteslutning

Medlemsföretag som bryter mot dessa stadgar eller i enlighet därmed fattade beslut, resterar med avgifter eller på annat sätt skadar föreningens intressen kan uteslutas genom beslut av föreningens styrelse, som därvid även kan fastställa villkor för medlemskapets upphörande.
Medlemsföretag som utträder eller utesluts äger ej återfå inbetalda avgifter och bidrag, ej heller någon del av byggmästareföreningens tillgångar.
Med avgift till föreningen likställs avgift eller ersättning till servicebolag, som inrättats enligt 1.4.


§ 3   Avgifter

 

3.1   Former och tidpunkter för avgiftsuppbörd

Föreningsstyrelsen fastställer former och tidpunkter för avgiftsuppbörd. Försummar medlemsföretag att i rätt tid erlägga förfallna avgifter eller eljest beslutade uttaxeringar äger styrelsen att vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.


§ 4   Förtroendeuppdrag

 

4.1   Förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag inom föreningen får endast anförtros den som härför har medlemsföretags uppdrag. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas.


§ 5   Föreningsstämma

 

5.1   Tidpunkt och kallelse till föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som bestäms av föreningsstyrelsen. Kallelse sker genom Föreningsstyrelsens försorg och skall innefatta uppgift om vad som skall förekomma på stämman och sker genom brev avsända minst fjorton dagar före stämman.

 

5.2   Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma sammankallas, då styrelsen anser det erforderligt eller efter begäran av minst en tiondel av medlemsföretagen (eller av företag som representerar minst en femtedel av det totala antalet röster inom föreningen.)
Till extra föreningsstämma utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie föreningsstämma. Fordrar ärende skyndsam behandling får kallelse till sådan stämma delges med kortare varsel, dock minst tre dagar. Vid kortare varsel än åtta dagar skall ombuden kallas genom telemedia eller motsvarande.


5.3   Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

 
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas
 1. Val av stämmoordförande
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
 5. Föreningsstyrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt disposition av resultatet
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av avgifter till föreningen
 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter till föreningsstyrelsen
 9. Val av ordförande i föreningsstyrelsen
 10. Val av valberedning
 11. Val av två revisorer jämte suppleanter varav en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad
 12. Val av ledamöter och suppleanter i Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond
 13. Styrelsearvoden
 14. Av föreningsstyrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor
 15. Av medlemsföretag senast 30 dagar före stämman ingivet ärende.
Vid föreningsstämman skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två för tillfället utsedda justeringsmän.

 

5.4   Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond

Vid ordinarie föreningsstämma må beslutas om avsättning av medel till utvecklingsfonden.
Utvecklingsfonden förvaltas av ett utskott bestående av fyra ledamöter och två suppleanter.
Norrbottens Byggmästareförenings styrelseordförande skall ingå som ordinarie ledamot. Vid föreningens ordinarie årsmöte utses två ledamöter, varav en skall representera de riksomfattande medlemsföretagen och en skall representera övriga medlemsföretag. De två suppleanterna utses på samma sätt. Därutöver utses på ordinarie föreningsmöte den fjärde ledamoten, som skall vara antingen chefstjänsteman i föreningen.


5.4   Rösträtt vid föreningsstämma

Varje medlemsföretag har en röst vid stämman


5.6   Röstningsförfarande

Omröstning verkställs öppet. Sluten omröstning skall dock ske om någon så begär. Beslut vid stämman fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock att vid val sker avgörandet genom lottning. 
Medlemsföretag kan genom fullmakt överlåta sin rösträtt på annat medlemsföretag, varvid dock inget medlemsföretag får företräda mer än ett medlems¬företag utöver sitt eget.


§ 6   Styrelse

 

6.1   Styrelsens sammansättning

Föreningsstyrelse utgörs av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Föreningsstyrelsen utses av föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Av de ordinarie ledamöterna utser föreningsstämman ordförande.

 

6.2   Styrelsens uppgifter

Föreningens styrelse utövar ledningen över föreningens verksamhet och handhar föreningens angelägenheter i enlighet med gällande stadgar och föreningsstämmans beslut. Den förvaltar föreningens egendom samt företräder föreningen i arbetsgivares ställning gentemot egen personal.


6.3   Styrelsens mandatperiod

Ledamöterna och suppleanterna i föreningsstyrelsen utses för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med den ordinarie föreningsstämma som hålls närmast två år från mandatperiodens början. Jämna år avgår fyra ledamöter och en suppleant. Udda år avgår övriga. 
Avgår ordinarie ledamot under mandatperioden träder suppleant in i dennes ställe. Om komplettering av föreningsstyrelsen erfordras under pågående mandatperiod för att säkerställa föreningsstyrelsens beslutsmässighet skall valberedningen utse ersättare för tiden fram till nästa föreningsstämma då kompletteringsval sker, om inte mandatperioden då löpt ut.


6.4   Styrelsens sammanträden

Föreningsstyrelsen sammanträder vid behov samt på begäran av minst tre ordinarie ledamöter av styrelsen. Kallelse skall ske genom ordförandens försorg. Vid förfall för ordinarie ledamot skall suppleant inkallas. Denne äger då rösträtt och inträder som ledamot i den ordinarie ledamotens ställe.
Vid föreningsstyrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och minst en för tillfället utsedd justeringsman.

 

6.5   Styrelsens beslutsmässighet

Inom föreningsstyrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Såvida ej annat anges i dessa stadgar, fattas beslut med enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 7   Valberedning

 

7.1   Utseende av valberedning

Valberedning utses av stämman på förslag av styrelsen. Ledamöter och suppleanter i valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie stämma. Valberedningen konstituerar sig själv. För valberedningen skall finnas valberedningsinstruktion som fastställs av stämman.


7.2   Valberedningens sammansättning och uppgifter

Valberedningen utgörs av tre ledamöter med personliga suppleanter som inkallas vid förfall för ordinarie ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vid val av valberedning skall beaktas att valberedningen på lämpligt sätt avspeglar medlemskretsen.
Valberedningen skall i enlighet med dessa stadgar upprätta och förelägga stämman förslag avseende:
- val av styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen
- val av ordförande i föreningsstyrelsen
- eljest vid föreningsstämman förekommande val på uppdrag av styrelsen.


§ 8   Övrigt


8.1   Inbördes tvist

Tvist mellan föreningen å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande Lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.


8.2   Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar fordras att beslutet fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, den senare minst en månad efter den förra och att beslutet på båda stämmorna antages med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. En av dessa stämmor skall vara ordinarie.

 

8.3   Upplösning och samgående

För beslut om upplösning av föreningen fordras att beslutet fattas på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor och att beslutet vid båda stämmorna antas med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Vid upplösning av föreningen skall dess behållna tillgängar antingen avsättas till en stiftelse med syfte att gagna samma intressen som föreningen haft att tillvarataga eller överlämnas till annan sammanslutning som har att tillvarataga samma syfte.

-----------

 

Förslag till

VALBEREDNINGSINSTRUKTION FÖR BYGGMÄSTAREFÖRENINGEN I NORRBOTTEN

Av föreningens stadgar framgår valberedningarnas uppgifter. Dessa uppgifter är som följer:
Upprätta och förelägga föreningsstämma förslag till
•    val av styrelseledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen
•    val av ordförande i föreningsstyrelsen 
•    eljest vid mötet förekommande val på uppdrag av föreningsstyrelsen
•    erforderliga kompletteringsval.

Om komplettering av föreningsstyrelsen erfordras under pågående mandatperiod för att säkerställa föreningsstyrelsens beslutsmässighet skall valberedningen utse ersättare för tiden fram till nästa föreningsstämma då kompletteringsval sker, om inte mandatperioden då löpt ut.
Valberedningsinstruktion
Det är av största vikt att medlemsföretagen känner förtroende för att de förtroendevalda representanterna tillvaratar deras intressen. Detta ställer stora krav på valberedningarnas engagemang, omdöme och personkännedom. 
 
För valberedningarnas arbete skall följande gälla:
De förtroendevalda skall verka för hela medlemskårens bästa. Det är således ledamöternas och ombudens personliga kompetens och erfarenheter mer än deras företagstillhörighet som skall ligga till grund för valberedningarnas förslag. Representationen i föreningens styrelse skall dock vara sådan att den väl speglar medlemskårens sammansättning.