Licensiatuppsats - Utveckling i mikroföretag

Licensiatuppsats - Utveckling i mikroföretag

1998 - 2002
Utveckling i mikroföretag – En studie av företagare och företag inom byggbranschen i Norrbotten. Licensiatuppsats av Birgitta Forsberg, Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad, Avdelningen för Produktionsledning, LTU. 2002:43 ISSN: 1402-1757. Uppsatsten är delvis finansierad av Norrbottens Byggmästareförening.

Sammanfattning

Intresset för de små företagens betydelse i den svenska ekonomin är fokuserat på hur de kan bidra till tillväxten och därmed minska på arbetslösheten i Sverige. Det har dock framkommit att de flesta små företag växer långsamt om de överhuvudtaget växer. Åtgärder i syfte att främja nyföretagande och de små och medelstora företagens expansion kan indelas i två grupper: stöd respektive borttagande av hinder. En strategi som är välbeprövad är stödstrategin. Däremot är undanröjandestrategin mindre prövad avseende hinder som hämmar expansionsviljan hos företagare av små företag. I detta forskningsprojekt har företagare och företag i byggbranschen i Norrbotten studerats. I forskningsprojektet inkluderar byggbranschen fyra företagskategorier; byggherre, konsult, byggenentreprenör och leverantör.

Under lågkonjunkturen i början på 90-talet försvann eller minskade många företag inom byggbranschen. De stora företagen inom t.ex. företagskategorin byggentreprenörer är kända men däremot är de små företagen både många och okända. Även om en del av byggverksamheten har försvunnit under lågkonjunkturen är byggbranschen en stor industrisektor i Sverige. Det kan konstateras att de små företagens tillväxt och byggsektorn har båda betydelse för samhällets ut veckling.

Syftet med detta projekt är att studera byggbranschen i Norrbottens län avseende struktur och de små företagens förutsättningar till utveckling. Detta med fokus på företagarens uppfattning om det egna företaget, dess möjlighet till utveckling samt vad som påverkar företagens vilja till att utveckla sitt företag. För att kunna uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats.
  1. Hur ser strukturen i byggbranschen ut i Norrbottens län?
  2. a) Hur kan förutsättningarna för företagarna och de små företagen i byggbranschen i Norrbottens län karakteriseras avseende utvecklingen?
    b) Hur ser företagarna på utvecklingen av sina små företag i byggbranschen i Norrbotten?
  3. Vilka faktorer påverkar viljan hos företagarna till att utveckla det egna små företaget i byggbranschen i Norrbotten
Huvuddelen av företagen inom byggbranschen i Norrbottens län är små med få anställda. I detta forskningsprojekt framkommer att 90 % av alla företag i byggbranschen i Norrbotten har mindre än 10 anställda. Det är dessa företag som studerats i detta forskningsprojekt, mikroföretag med mindre än 10 anställda. Licensiatuppsatsen är delvis finasierad av Norrbottens Byggmästareförening.

När man ser till företagarna och deras inställning till företaget kan fyra grupper urskiljas, de med tillväxtvilja som ser positivt eller inte på företagets framtid eller de utan växtvilja som ser positivt eller inte på företagets framtid. Företagare som har tillväxtvilja ser utvecklingsmöjligheter i sina företag och kan tänka sig tillväxt i företagen med anställda eller med en kompanjon eller ’växa bort’ från byggbranschen. Det finns en positiv syn på företagets framtid os merparten (80 %) av företagarna i byggbranschen i detta projekt med flertalet (64 %) saknar tillväxtvilja. I gruppen företagare utan tillväxtvilja finns det två huvudgrupper av företagare, de som har börjat uppskatta sin fritid och de som är rädda för att anställa. Även om många av företagarna inte har tillväxtvilja ser flertalet av dem utvecklingsmöjligheter i sina företag. De utvecklingsmöjligheter som företagarna ser är i områdena kompetens och verksamhetsförändring.

Företagarna har samverkan med andra företag men inte i någon större utsträckning. Av de 25 företagarna är det 7 som upplever att de är i beroendeställning i något samarbete och oftast gentemot en stor beställare. Ju  mindre företaget är desto mindre tillväxtvilja har företagaren. Däremot har företagaren högre tillväxtvilja i unga företag, aktiebolag och när företagaren är yngre och oerfaren som företagare.