Kostnadsbidrag för kompetensutveckling

Ett led i vår strävan att utveckla byggbranschen i länet är att bidra till kompetensutveckling hos våra medlemsföretag och medlemmar i Byggföretagen. Bidrag kan ges till alla former av utbildningar som gynnar det enskilda företagets utveckling och förmåga att prestera i bygg och anläggningsbranschen.

 

Villkor för bidrag

Bidrag till kompetensutveckling kan lämnas enligt följande villkor:

 • Bidragssökanden ska vara verksam inom byggbranschen i Norrbotten och medlem i Norrbottens Byggmästareförening, alternativt Byggföretagen.

 • Bidrag lämnas till utbildningar tillhandahållna av i första hand "BUC", Byggbranschens Utbildningscentrum, genom Byggföretagen men kan också ske via andra utbildningsgivare vid behov, exempelvis andra branschorganisationer eller myndigheter.

 • Bidrag utgår med femtio (50) procent av kostnaden (exkl. moms) för den ansökta utbildningen. Bidrag utgår inte för resor, lön eller andra omkostnader i samband med utbildningen.

 • Ett enskilt medlemsföretag kan maximalt beviljas bidrag om tjugotusen (20 000) kr (exkl. moms) per kalenderår.

 • Styrelsen för Norrbottens Byggmästareförening avsätter årligen medel för kompetensutveckling och bidrag beviljas enligt först till kvarn-principen och så länge medel finns.

Ansökan om bidrag

 • Ansökan ska dateras och undertecknas av behörig person/firmatecknare.

 • Ansökan skall vara Norrbottens Byggmästareförening till handa senast en (1) månad efter genomförd utbildning.

 • Ansökan skall göras via Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond's ansökningsformulär.
 

                Ansökningsformulär


Återrapportering och utbetalning av medel

 • Beslut om bidrag mejlas till den sökande senast inom 2 månader efter ansökan.

 • Bidragssökanden ska digitalt, via formulär på hemsidan, skicka in kopia på faktura samt kvittens på betalning senast 1 månad efter genomförd utbildning.

 • Utbetalning sker därefter till angivet post- eller bankgiro

Felaktiga uppgifter och återkrav

 • Om Bidragssökanden genom att lämna en oriktig uppgift eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats ut felaktigt eller med för högt belopp kan Bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av utbetalt bidrag. detta gäller oavsett om medlen förbrukats eller inte.

 • Har inte Bidragssökanden insett, och inte heller bort inse, att uppgifterna var felaktiga ska endast medel som använts krävas tillbaka

 • Ett beslut om att utbetala bidrag för kompetensutveckling som inte har verkställts kan komma att ändras om det framkommer att beslutet vilar på felaktiga grunder.