Kostnadsbidrag för kompetensutveckling

Kostnadsbidrag för kompetensutveckling

2020


Ett led i vår strävan att utveckla byggbranschen i länet är att bidra till kompetensutveckling hos våra medlemsföretag och medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

 

Bakgrund

Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB har som del i sin verksamhet att genom bidrag och stipendier främja den byggnadstekniska utvecklingen. Som ett led i denna verksamhet kan bolaget lämna bidrag till utbildning för kompetensutveckling inom byggnadskonsten. Bidrag kan endast lämnas i det fall bolaget har ekonomiska medel härför.
 

Villkor för bidrag

Bidrag till kompetensutveckling kan lämnas enligt följande villkor:
 • Bidragssökanden ska vara verksam inom byggbranschen i Norrbotten och medlem i Norrbottens Byggmästareförening, alternativt Byggföretagen.
 • Bidrag lämnas till utbildningar tillhandahållna av i första hand "BUC", Byggbranschens Utbildningscentrum, genom Byggföretagen men kan också ske via andra utbildningsgivare vid behov, exempelvis andra branschorganisationer eller myndigheter.
 • Bidrag utgår med femtio (50) procent av kostnaden (exkl. moms) för den ansökta utbildningen. Bidrag utgår inte för resor, lön eller andra omkostnader i samband med utbildningen.
 • Ett enskilt medlemsföretag kan maximalt beviljas bidrag om tiotusen (10 000) kr (exkl. moms) per kalenderår.
 • Styrelsen för Norrbottens Byggmästareförening avsätter årligen medel för kompetensutveckling och bidrag beviljas enligt först till kvarn-principen och så länge medel finns.

Ansöka om bidrag

 • Ansökan ska dateras och undertecknas av behörig person/firmatecknare.
 • Ansökan skall vara Norrbottens Byggmästareförening till handa senast fyra (4) månader efter genomförd utbildning.
 • Ansökan skall göras via Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond's ansökningsformulär.

Ansökningsformulär

Återrapportering

 • Beslut om bidrag mejlas till den sökande senast inom 2 månader efter ansökan.
 • Bidragssökanden ska digitalt, via formulär på hemsidan, skicka in kopia på faktura samt kvittens på betalning senast 4 månader efter genomförd utbildning.
 • Utbetalning sker därefter till angivet post- eller bankgiro

Felaktiga uppgifter och återkrav

 • Om Bidragssökanden genom att lämna en oriktig uppgift eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats ut felaktigt eller med för högt belopp kan Bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av utbetalt bidrag. detta gäller oavsett om medlen förbrukats eller inte.
 • Har inte Bidragssökanden insett, och inte heller bort inse, att uppgifterna var felaktiga ska endast medel som använts krävas tillbaka
 • Ett beslut om att utbetala bidrag för kompetensutveckling som inte har verkställts kan komma att ändras om det framkommer att beslutet vilar på felaktiga grunder.