Kostnadsbidrag för kompetensutveckling

Kostnadsbidrag för kompetensutveckling

2018


Ett led i vår strävan att utveckla byggbranschen i länet är att bidra till kompetensutveckling hos våra medlemsföretag och medlemmar i Sveriges Byggindustrier.

 

1. Bakgrund

Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB har som del i sin verksamhet att genom bidrag och stipendier främja den byggnadstekniska utvecklingen. Som ett led i denna verksamhet kan bolaget lämna bidrag till utbildning för kompetensutveckling inom byggnadskonsten. Bidrag kan endast lämnas i det fall bolaget har ekonomiska medel härför.
 

2. Villkor för bidrag

Bidrag till kompetensutveckling kan lämnas enligt följande villkor:
2.1  Bidragssökanden ska vara verksam inom den byggtekniska branschen i Norrbottens län och medlem i Sveriges  Byggindustrier alternativt Norrbottens Byggmästareförening.
2.2 Bidrag lämnas till kvalitetssäkrade utbildningar tillhandahållna av "Entreprenörsskolan" genom Sveriges Byggindustrier.
2.3 Bidrag utgår med högst femtio (50) procent av kostnaden (exkl. moms) för den ansökta utbildningen. Bidrag utgår inte för resor, lön eller andra omkostnader i samband med utbildningen.
2.4 Ett enskilt medlemsföretag kan maximalt beviljas bidrag för två (2) utbildningar per kalenderår.
2.5 Ett enskilt medlemsföretag kan maximalt beviljas bidrag om tiotusen (10 000) kr (exkl. moms) per kalenderår.
 

3. Ansöka om bidrag

Ansökan skall skrivas på engelska eller svenska, dateras och undertecknas av behörig person/firmatecknare.
Ansökan skall vara Norrbottens Byggmästereförening till handa senast fyra (4) månader efter genomförd utbildning
Ansökan skall göras via Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond's ansökningsformulär.

Ansökningsformulär


Ansökan om bidrag för kompetensutveckling ska innefatta nedanstående uppgifter och följa nedanstående disposition:

3.1 Grunduppgifter

  • Fullständiga namnuppgifter.
  • Person- eller organisationsnummer.
  • Adress- och sätesuppgifter. 
  • Telefonnummer.
  • Uppgifter om sökandes verksamhet eller annan sysselsättning. 
  • Betalningsinstruktion för eventuell utbetalning av ansökt bidrag

3.2 Utbildningsbeskrivning

Här ska det framgå vilken utbildning som ansökna avser vad den innefattar, utbildningens omfattning samt att utbildningen tillhandahålls av Entrepresnörsskolan genom Sveriges Byggindustrier. Av utbildningsbeskrivningen ska också framgå Bidragssökandes syfte med att genomgå aktuell utbildning.

3.3 Utbildningskostnad

Ansökan ska innehålla uppgifter om kostnaden för sökt utbildning. kostnaden ska anges i svenska kronor (exkl. moms)
 

3.4 Tidsangivelse

Av ansökan ska framgå vid vilken tidpunkt/tidsperiod som den sökta utbildningen ska genomföras eller har genomförts.
 

4. Bedömningskriterier

En ansökan om medel för kompetensutveckling somm uppfyller ovan angivna villkor kommer att bedömas efter ansökningens relevans med avseende på Bidragsgivarens verksamhetsändamål, skäligheten av ansökt belopp samt Bidragsgivarens ekonomiska situation. Bedömningen sker sammantaget.
 

5. Återrapportering och utbetalning av beviljade medel

Beslut om ansökan om bidrag skickas till den adress som Bidragssökanden angivit under punkten 3.1 ovan "Grunduppgifter". Nedan angiven dokumentation skall skickas till den adress som framgår av punkten 3 ovan "Ansökan om bidrag".
Om bidragsgivaren beslutat att bevilja medel för ansökt kompetensutveckling skall Bidragssökanden efter genomförd utbildning lämna bidrgasgivaren skriftligt underlag på att utbildningen är genomförd samt kvittens på erlagt belopp för utbildningskostnaden. Efter att Bidragsgivaren erhållit angivna underlag och bedömt dessa som tillfredställande utbetalas bidraget i enlighet vad som framgår av bidragsbeslutet.

Skriftligt underlag på att utbildningen är genomförd samt kvittens på utbildningskostnad skall vara Norrbottens Byggmästareförening tillhanda senast åtta (8) veckor efter avslutad utbildning. Om angivna dokument inte inkommer under uppgiven tid förfaller Bidragsgivarens beslut om att utge bidrag varav Bidragsgivaren kan besluta om att inte utbetala beviljat bidrag.

Dokumentation skall skickas till postadress:

Norrbottens Byggmästareförening
Storgatan 9
972 38 Luleå


alternativt per e-post till erik.ranangen@nbfbygg.se

6. Felaktiga uppgifter och återkrav

Om Bidragssökanden genom att lämna en oriktig uppgift eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats ut felaktigt eller med för högt belopp kan Bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av utbetalt bidrag. detta gäller oavsett om medlen förbrukats eller inte. Har inte Bidragssökanden insett, och inte heller bort inse, att uppgifterna var felaktiga ska endast medel som använts krävas tillbaka

Ett beslut om att utbetala bidrag för kompetensutveckling som inte har verkställts kan komma att ändras om det framkommer att beslutet vilar på felaktiga grunder.