Stadgar för Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond

Norrbottens Byggmästerförening har genom beslut av föreningens ordinarie årsmöte den 2 mars 1979 beslutat att av föreningens beskattade medel avsätta kronor 1 000 000:- till en fond benämnd Norrbottens Byggarbetsgivares Utvecklingsfond. För fonden skall gälla nedan antagna bestämmelser.
 

§1 Ändamål

Fondens syfte är att främja välfärd åt medlemmar i Norrbottens Byggmästareförening genom bidrag till forskning, studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet eller annan verksamhet som främjar en sund utveckling av byggindustrin i Norrbottens län.

Fondens bidrag får ej användas till avlöning eller pesnion, som arbetsgivare är skyldig att utge till enskild arbetstagare.


§2 Styrelse (Förvaltningsutskott)

Utvecklingsfonden förvaltas av ett utskott bestående av fyra ledamöter och två suppleanter.
Norrbottens Byggmästareförenings styrelseordförande skall ingå som ordinarie ledamot. Vid föreningens ordinarie årsmöte utses två ledamöter, varav en skall representera de riksomfattande medlemsföretagen och en skall representera övriga medlemsföretag. de två suppleanterna utses på samma sätt. Därutöver utses på ordinarie föreningsmöte den fjärde ledamoten, som skall vara antingen verkställnade ledamot (sekreterare) i föreningen eller verkställande direktör i föreningens servicebolag.

Förvaltningsutskottet utser inom sig ordförande. Förvaltningsutskottets beslut skall vara eniga och godkännas av samtliga ledamöter. Vid förvaltningsutskottets sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av samtliga närvarande.

 

§3 Fondens medel

Fondens medel förvaltas av förvaltningsutskottet. 

Av fondens medel må endast avkastningen tagas i anspråk för de ändamål som angivits i § 1. Avkastningen på fondens medel, så länge de kvarstå i Byggmästareföreningens fastigheter skall vara gällande diskonto plus 5%.
Förvaltningsutskottet beslutar om olika bidrag enligt § 1. Därest icke hela den disponbla avkastningen delas ut må resterande belopp kunna diponeras kommande år.
 

§4 Räkenskaper


Förvaltningsutskottet har att årligen avlämna särskild ekonomisk redovisning till ordinarie föreningsmöte. Räkenskapsåret skall sammanfalla med Norrbottens Byggmästareförenings. Räkenskaperna granskas av Norrbottens Byggmästareförenings revisorer, som utses av föreningens ordinarie årsmöte.
 

§5 Beslutsrätt


Fondens förvaltningsutskott har ensam rätt att besluta över fondens avkastning enligt § 1 och § 3.
 

§6 Stadgeändring


Ändring av stadgarna kan beslutas av förvaltningsutskottet, dock att ändringen av fondens ändamål enligt § 1 kräver beslut av föreningens ordinarie årsmöte.
 

§7 Fondens upplösning


Fondens upplösning kan ej ske i annat fall än i samband med Norrbottens Byggmästareförenings upplösning, och skall ske i enlighet med föreningsstadgarnas paragraf angående föreningens upplösning.