20.01.2016

Arbetsmiljö i utbildningen

Ibland riktas kritik mot våra utbildningsinstitutioner när det gäller inslag av arbetsmiljöfrågor i de reguljära kurserna. Fredrik Kristiansson har besökt Luleå Tekniska Universitet för att utvärdera deras inriktning i det avseendet. Genomlysningen visar att man på LTU tar ett stort ansvar för att integrera arbetsmiljöfrågorna i kursplanerna. Man anlitar bland annat externa aktörer från branschen för att belysa olika angreppssätt för att nå byggföretagens högst ställda mål när det gäller att få säkra arbetsplatser.
Vid besökstillfället höll Patrik Larsson en föresläsning om platschefens roll och ansvar samt hur man genom gott ledarskap skapar en säker miljö på arbetsplatsen.