06.05.2015

Arbetsplatsbesök på reflektionsdagen

Reflektionsdagen den 28:e april

Den 28 april har hela byggbranschen en gemensam reflektionsdag då vi samlas en stund på varje enskild arbetsplats och diskuterar hur vi ska undvika olyckor. För trots att mycket gjorts för att höja säkerheten är vi i Sveriges Byggindustrier inte nöjda förrän vi nått nollvisionen mot dödsolyckor. Vi vill att alla ska komma hem hela och friska från sina arbeten. På denna arbetsplats så pratade vi med byggnadsarbetarna om vikten av att göra arbetsberedningar för att på så sätt undvika att styras utan istället bli den som styr händelseförloppet på bygget. I bakgrunden en gjutning av ett golv där mycket tid gått till att planera placering av betongpumpen och lutningar på det färdiga golvet men inte lika mycket om den personliga skyddsutrustningen.

Långsiktigt arbete för tryggare arbetsplatser

Antalet olyckor i byggbranschen har minskat stadigt sedan 1990-talet, även om de fortfarande är för många. I dag är vi bäst i världen på säkerhet och det har inte skett av sig självt utan är resultatet av ett medvetet arbete.

För det första har byggbranschen under flera år prioriterat arbetet med att öka säkerheten. Sammantaget satsar Sveriges Byggindustrier 50 miljoner kronor för att lyfta säkerhetsfrågorna i byggföretagen. Det handlar om ökat branschsamarbete, utbildningar, rådgivning, stöd och inte minst kommunikation.

För det andra har vi drivit frågorna i samverkan med branschens fackliga organisationer och med våra systerorganisationer samt inte minst våra medlemsföretag. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa en samsyn på säkerhetsfrågorna och därmed tillsammans ge frågorna högsta prioritet. Ofta beror olyckor i byggbranschen på brister i förhållningssätt snarare än behov av utökat regelverk.

För det tredje arbetar varje enskilt medlemsföretag med att se säkerhetsfrågorna som en självklarhet. Alla vinner på att prioritera säkerheten. Säkerhetsfrågor behandlas numera högt upp på ledningsnivå, oavsett storlek på företaget. Så var det inte för ett antal år sedan.
Ännu bättre fokus
Vi är långt ifrån klara med vårt säkerhetsarbete. Under våren 2015 har vi därför utmanat branschen och höjt säkerhetsfokus ytterligare. Många byggföretag genomför regelbundet vidareutbildningar i säkerhet. Som ett komplement har Sveriges Byggindustrier lanserat en kostnadsfri webbaserad utbildning i säkerhet. Fram till i dag har 1598 byggnadsarbetare, byggchefer och andra på arbetsplatserna i hela landet genomgått webbutbildningen. Läs mer om utbildningen här

Nollvision

På byggarbetsplatser runt om i landet uppmärksammas i dag säkerhetsfrågorna. Tillsammans reflekterar vi över olyckor som har skett och säkerhetsfrågorna i branschen. Vad kan vi göra ytterligare för att förhindra olyckor? Hur värnar vi än bättre om varandra? Vi kan aldrig acceptera att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Kristiansson