28.05.2015

Inspirationseftermiddag i Luleå

Luleå Näringsliv, Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun och Fastighetsägarna MittNord bjöd in till en inspirationseftermiddag med temat “Luleås framtida utveckling”. Genom att skapa ett forum under avslappnade former, för utbyte av tankar och idéer, hoppas man främja formandet av en attraktiv stad. Björn Johansson från Balticgruppen berättade om företagets resa från fastighetsägare till stadsutvecklare. Hur man bidragit till byggandet i Umeå centrum för att skapa ett urbant klimat med flöden av människor som gynnar en levande stadskärna.

Agency9 presenterade deras webbaserade plattform ”Cityplanner”, ett verktyg för medborgardialog i tidiga skeden av byggprojekt. Det gäller att inkludera medborgarna genom att informera, engagera och involvera. Genom att visualisera projekt och sätta in dessa i sitt kontext med hög tillgänglighet uppmuntrar man till dialog och skapar en kanal för kommunikation.

Balticgruppen delade även med sig av sina erfarenheter och hanterandet av ifrågasatta projekt. Allt handlar om ett ömsesidigt, gott samarbete, där samtliga yrkesroller inom ett projekt respekteras. Men det absolut viktigaste är att våga och att vända ”det är omöjligt” till ”det är möjligt” – Bygg radhus där ingen trodde det var möjligt genom innovativ tillämpning av 3-dimensionell fastighetsbildning.

Avslutade gjorde Peter Kieri, vice kommundirektör i Luleå. Föreläsningen behandlade framtidsutsikter från kommunens sida, vad tar vi sikte på? Fokus ligger idag på att öka bostadsbyggandet. I allmänhet är Luleåborna nöjda med sin hemmakommun men enligt Nöjd medborgarindex (NMI) underkänner Luleåborna bostadssituationen. En förändring måste ske och kommunen har satt upp målet; ”10 000 nya Luleåbor” fram till år 2023. Detta innebär att ca 5 000 nya bostäder behöver byggas. I dagsläget uppgår Lulebo AB:s andel av hyreslägenheter i staden till 69%, vilket är avsevärt högre än det rekommenderade genomsnittet. Därav har ett förslag till nytt ägardirektiv utformats; Lulebo AB:s andel av det totala hyresbeståndet ska ligga inom intervallet 45-55%. Lulebo AB ska, så långt som möjligt, finnas representerat i alla stadsdelar och i Råneå. Lulebo AB skall alltså avyttra delar av bostadsbeståndet till nya aktörer samtidigt som Luleå kommun avyttrar delar av sitt bestånd av samhällslokaler till nya externa aktörer. Samtidigt ställer man kravet att de företag som förvärvar fastigheter från Lulebo och kommunen också skall bidra med nyproduktion.

Vi ser en framtid där Luleå växer på höjden och att fler medborgare lockas till centrum.