25.06.2015

KIA Sommarprojekt på Östra länken

KIA ( Kompetensförsörjning i Anläggningsbranschen) är ett nätverk där STD (Svenska Teknik & Designföretagen), Trafikverket och Sveriges Byggindustrier samverkar för att bland annat stärka intresset för anläggningbranschen bland ungdomar.

 

I Luleå har ett antal gymnasieungdomar fått möjlighet att delta i sommaprojektet för att få en inblick i en spännande och mångfacetterad bransch. Med handledning från Johan Ekenberg och Emma Jakobsson från Väg & Vatten på Luleå Tekniska Universitet får gruppen sätta sig in i hur byggprocessen fungerar med allt från ide’, projektering, upphandling och leverans.

Just nu pågår exploateringen av stadsdelen Kronan i Luleå och en viktig komponent i det projektet är utbyggnaden av VA-försörjningen, den s.k. Östra  länken.  Ett projekt som är helt nödvändigt för att Luleå ska kunna växa som stad.

 

Under en dag fick gruppen möjlighet att dels läsa in sig på och diskutera en del av bygghandlingarna under ledning av Fredrik Kristiansson från Sveriges Byggindustrier och dels gör att studiebesök på arbetsplatsen där Projektchefen Ola Engström, NCC berättade om projektet. Ola betonade speciellt fokus på säkerhet på arbetsplatsen och NCC’s nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor.

 

Östra länken är den enskilt största satsningen som Luleå Kommun har gjort när det gäller infrastruktur i modern tid. Projektet drivs som en samverkansentreprenad, där beställaren och entreprenören har ett väldigt tätt samarbete på det gemensamma projektkontoret i den f.d. restaurangen på Kronan. Totalt sysselsätter projektet över 100 personer inklusive underentreprenörer. Projektet omfattar dels nya ledningsstråk för VA, ny cykel- och gångväg under Svaröleden, ny cirkulationsplats vid Kronanbacken-Svartöleden, ny båtbrygga vid Skurholmen samt utfyllnad av delar av Skurholmsfjärden och anläggning av grönytor.

 

Arbetet med Östra länken innefattar en lång rad spännande utmaningar när det gäller byggteknik, befintlig infrastruktur, trafiklogistik och inte minst kommunikation med allmänheten.  Man använder till exempel KC-pelare för förstärkning av fyllningen som läggs ut i Skurholmsfjärden. Vid många av schakterna utnyttjas så kallade schaktlådor för att förebygga ras och minska bredden på ledningsgravarna under sckaktarbetet. Ledningsnätet utgör pulsådern för Luleås VA-försörjning vilket innebär att man hanterar rör-dimensioner utöver det vanliga där de grövsta rören har en diameter på 1,4 m.  Ett exempel på hur arbetar för att minska negativ påverkan på omgivningen är siltgardinerna, som ligger en bit ut i Skurholmsfjärden och hindrar finmaterial från schaktmassorna att spridas ut i vattnet.