13.09.2019

Studiebesök på Markbygdens vindkraftpark

Allt är stort i Markbygden

Ett 20-tal medlemmar fick tillsammans med elever från T4 uppleva ett studiebesök på Markbygden etapp I där NCC och General Electric bygger första delen av det som ska bli Europas största vindkraftpark. Slutmålet är c:a 800 vindkraftverk som ska leverera energi motsvarande 8-12 TWh

 

 

Robert Nilsson, Projektchef på NCC var vår ciceron under besöket. Robert startade med en presentation av projektet på projektkontoret innan vi fick en guidad tur på området. NCC’s uppdrag i projektet är att bygga vägar och uppställningsytor, infrastrukturen för eldistribution till transformatorstationerna och grundläggning av vindkraftverken. General Electric ombesörjer leverans, montage och drifttagning av verken. Projektet startade hösten 2017 och slutförs hösten 2019. NCC har engagerat c:a 25 underentreprenörer under projektet och budgeten för NCC’s del av projektet är c:a 900 miljoner.

 

 

Markbyggden i siffror

Slutprodukten är 179 st vindkraftverk med försörjningsvägar och infrastruktur för eldistribution och datakommunikation. Projektområdet omfattar en yta som motsvarar 75 000 fotbollsplaner.

13 mil vägar.
443 000 m2 hårdgjord yta.
800 000 m2 bearbetad markyta.
2 000 000 ton förflyttade massor.
179 fundament för
vindkraftverken med 100 000 m3 betong och 12 000 ton armering.
40 mil kraftkabel och optofiber i 12,5 mil kabelgravar.
Under projektet sysselsätter NCC 100-150 personer och 60-70 tunga fordon.

 

 

Utmaningar

Den absolut största utmaningen under projektet har varit logstiken. Parallelt med NCC’s arbete har vindsnurrorna monterats och driftsatts efterhand. Den extremt komprimerade projekttiden och områdets utbredning i kombination med mängden och storleken på komponenterna har ställt extrema krav på god planering och framförhållning.

Vägarna har byggts för tunga transporter med upp till 75 meter långa ekipage på väldigt begränsad vägbredd.
Varje kraftverk är 200 meter högt, har 3 st 64 meter långa rotorblad, som levereras i ett stycke samt ett maskinhus som väger 150 ton.

Projektgruppen i sin helhet har en stark internationell prägel med många olika nationaliteter både på beställarsidan och bland entreprenörerna. Den mångfalden har också avspeglats i projektflödet och dokumentationen. Sammantaget har framdriften krävt en hög grad av tydlig kommunikation och flexibilitet.

Vi riktar ett stort tack till Robert Nilsson för en inspirerande och lärorik dag.